دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
سیدمجتبی  آقامیر
محل خدمت: دانشکده فیزیک
محمدرضا  ابوالحسنی
محل خدمت: دانشکده فیزیک
سیدمحمد  الهی
محل خدمت: دانشکده فیزیک
پوریا پدرام
محل خدمت: دانشکده فیزیک
ساراسادات  پرهیزگار
محل خدمت: دانشکده فیزیک
محمدوحید  تکوک
محل خدمت: دانشکده فیزیک
سیدحسن  حاجی حسینی گزستانی
محل خدمت: دانشکده فیزیک
محمدرضا حنطه زاده
محل خدمت: دانشکده فیزیک
آنا خواجه نژاد
محل خدمت: دانشکده فیزیک
الهام  دارابی
محل خدمت: دانشکده فیزیک
داود  درانیان
محل خدمت: دانشکده فیزیک
شهنوش  رفیع بخش
محل خدمت: دانشکده فیزیک
امیرحسین ساری
محل خدمت: دانشکده فیزیک
احمد سالار الهی
محل خدمت: دانشکده فیزیک
محمدکاظم  سالم
محل خدمت: دانشکده فیزیک
شهروز  ساویز
محل خدمت: دانشکده فیزیک
سیدعلی سبط
محل خدمت: دانشکده فیزیک
هادی  سوالونی
محل خدمت: دانشکده فیزیک
یوسف سید جلیلی
محل خدمت: دانشکده فیزیک
محمود قرآن نویس
محل خدمت: دانشکده فیزیک
1 2
^